Marathi blogs मराठी ब्लॉग्स

Tag search results for: "ruianaka"त्या दिवशी तू एकदम वेगळीच होती 

डोळ्यात ती भावना , कधीच विसरणार नाही अशी 

ते प्रेम , जणू पृथ्वीवरचे सारे तुझ्यामध्येच एकवटलेले 

निरोप घ्यायचा होता तेव्हा , पण सात समुद्र डोळ्यात साठलेले 

मन एकदम क्षीण झाले , दीन झाले 

पालटून त्याने साथ सोडली या कुशाग्र मेंदूची 

ब्रम्हचर्य लोपुनी, कायावाचामनी फक्त तुझा जाहलो 

सत्य असत्य काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर 

सर्व अंगिकारले , हळूहळू बाणले या देही 

आज आता जरी कुणी विचारले 

तू कधी देव पाहिला आहेस का , वेड्या ? 

मी निक्षून सांगेन त्याला आणि प्रत्येकाला 

खऱ्या प्रेमातच तो बैसला 

प्रेमातच दडलं सारं काही 


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर कुठे तरी, काही तरी नित्य हवं असतं 

रोज शोध नित्यनेमाने त्याचा 

दिवस सुरु तयाने , रात्री शोध उद्याचा 

कधी तरी थांबशील तुही त्या श्वासांबरोबर 

तरी ओढ कायम त्या चढाओढीची 

दुसऱ्याच्या सुखांबरोबर 

पदरात काय आपुल्या ते पाहावे जरासे 

काय गरज त्या शोधाची 

कशाला हवे ते आरसे ? 

जरा बघावे अवतीभवती 

वाटून घ्यावं दुःखही 

ढाळावे किमान दोन अश्रू 

दुसऱ्याच्या अनोळखी दुखाप्रती 

स्वतहा शोध तू तुलाच मानवा 

सापडेल परमेश्वर उभा अंतरी 

कितीही कर भ्रमण तू अवकाशी 

पावशील स्वतःला तू दूर कुठेतरी 

पड बाहेर त्या चौकटीतून 

ती चौकटच करेल नाश 

घेता येईल तेव्हढे सामावून घे दुःख दुसऱ्याचे 

देत जा नवा प्रकाश 

विज्ञाने दिल्या सुविधा 

किंमतही तूच ठरवी 

त्याच्यासाठी आयुष्य नसते 

वेच लोकांसाठी , हीच त्याची थोरवी सिद्धेश्वर विलास पाटणकर